неделя, 19 ноември 2017 г.

ОУ "Св Св Кирил и Методий" се ПРЕОБРАЗУВА

Държавен вестник, брой 44 от 2.VI,2017
ЗАПОВЕД № РД-14-84 от 22 май 2017 г.

   На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1, т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) във връзка с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование, по мотивирано предложение от кмета на община Димово след Решение № 194 по протокол № 28 от 31.01.2017 г. на Общинския съвет – гр. Димово, становище от Регионалното управление на образованието – Видин, и становище на експертната комисия, назначена със Заповед № РД-09-1713 от 27.10.2016 г. на министъра на образованието и науката, поради демографски промени, довели до необходимост от оптимизиране на училищната мрежа на територията на община Димово, считано от 15.09.2017 г. преобразувам Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Димово, и ПГ по икономика – гр. Димово, в Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Димово, община Димово, област Видин.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 123 и чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ.
2. Учениците от Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Димово, и ПГ по икономика – гр. Димово, да продължат образованието си в преобразуваното Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Димово, община Димово, област Видин.
3. Задължителната документация на Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Димово, и ПГ по икономика – гр. Димово, да се съхранява в преобразуваното Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Димово, община Димово, област Видин.
4. Финансиращ орган: Община Димово.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Върховния административен съд.


Министър: Кр. Вълчев

0 коментара:

Публикуване на коментар

показвания

Яндекс.Метрика