Правилник за вътрешния трудов ред


П Р А В И Л Н И К

ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД

ПРИ ОУ”СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ”– ГР. ДИМОВО

 

 

РАЗДЕЛ І

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

 ПРЕДМЕТ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД

 

1. В правилника за вътрешния трудов ред се урежда организацията на труда в

ОУ”Св.Св.Кирил и Методий”– град Димово като се отчитат особеностите и спецификата на дейността му.

2.  В Правилника се конкретизират субективните трудови права и задълженията на работодателя, учители, служители и ученици, установени в КТ, ППЗНП и подзаконовите нормативни актове.

 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ВЪТРЕШНИЯ

ТРУДОВ РЕД

 

1. Целта на правилника за вътрешния ред е да създаде такава форма на организация на работата, която да гарантира постигането на ред и ефективност.

2. Основното предназначениена Правилника за вътрешния ред е да осигури сигурност и яснота между работодател, служители, учители и ученици по отношение условията на труда, като гарантира техните взаимни права, задължения и интереси.

 

СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРАВИЛНИКА С НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

 

 

1. Правилникът е разработен въз основа на следните нормативни документи – КТ, ППЗНП, Правилник за дейностите на училището, Наредба за почивките и отпуските, длъжностни характеристики на МОН за длъжността “Директор”

2. При изменение на разпоредбите на нормативните актове работодателят е длъжен в срок от 10 дни да внесе необходимите промени в него.

 

РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА

 

1. Изработва се и се утвърждава от работодателя при спазване на процедурата, установена в чл.37 от КТ.

2. Изменя се и се допълва по реда на неговото приемане.

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ ІІ

 

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД

ДЕЙСТВИЕ НА ПРАВИЛНИКА

 

1. Правилникът е в сила за срок от една учебна година и действа от 15.09.2011г. до 15.09.2012г.

2. прилага се спрямо всички учители, работници и  служители в училището.

3. Директорът е длъжен да доведе Правилника  до знанието на всички в срок до 10.10.2011г.

 

РАЗДЕЛ ІІІ

           

 

НАЗНАЧАВАНЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ

 

1.   На основание чл. 147, ал. 1, т. 6 от ППЗНП Директорът – сключва, изменя и прекратява трудови договори с учители, служители и работници в гимназията по реда на КТ и Инструкция № 2 на МОН за изискванията за заемане длъжността “учител”.

2.   На основание чл. 147, ал. 1, т. 1 Директорът е длъжен да обявява свободните работни места в Бюрото по труда – гр. Димово и в РИО на МОН гр. Видин в тридневен срок от овакантяването им.

2.1   Обявата на Директора трябва да съдържа:

-          точно наименование и адрес на училището

-          свободната щатна длъжност или длъжност, която ще бъде заета на основание чл.68 т.3 от КТ до завръщане на замествания на работа

-          изисквания за заемане на длъжността съгласно придобитото образование, квалификация и правоспосолност определена с Инструкция № 2 на МОН за изискванията за заемане на длъжност “учител”

-          изискванията към кандидата съгласно чл. 125, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от ППЗНП са както следва:

а/ длъжностите по чл. 125, ал. 1, 2 и 3 от ППЗНП не магат да се заемат от лица, които са осъждани на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлени престъпления

б/ са лишени от правото да упражняват професията

в/ страдат от заболявания и отклонения, които застрашават здравето и живота на учениците определени с Наредба на Министъра на образованието и науката съгласувано с Министъра на здравеопазването

 

 

 

При обявяване на длъжността е необходимо да се посочи началният и крайният срок за подоване на документите. В случай, че след изтичане на крайния срок за подаване на документите не се яви правоспособен кандидат, Директора съгласно правната норма на чл. 8 от Инструкция № 2, сключва срочен трудов договор с лицето, което не отговаря на изискванията за заемане на съответната длъжност до явяването  на съответната длъжност  на правоспособен кандидат

 

 

ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА УЧИТЕЛ

 

 

1. Изискванията се формират на основание чл. 124, ал. 1 от ППЗНП

-          за учител се изисква диплома за завършена степен на висше образование – “бакалавър”, “магистър” или “специалист”.

-          За длъжността “учител” по учебни предмети може да се заема и от лица с диплома за завършена степен на висше образование по съответната специалност.

 

 

 РЕД ЗА НАЗНАЧАВАНЕ

 

 

1. Назначаването и подборът /при явяване на повече кандидати/ се извършва от Директора въз основа на следните документи, заведени в училището:

-          молба до Директора

-          трудова автобиография

-          документ за придобито образование, специалност, квалификация и правоспособност

-          медицински документ – когато са изтекли повече от три месеца от последното прекратяване на трудовия договор като учител

-          Свидетелство за съдимост, когато са изтекли повече от 6 месеца от прекратяване на трудовия договор като учител

-          Трудова книжка

2. Директорът като работодател има право да сключва договар:

-          за неопределено време /чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ/

-          трудов договор за определен срок /чл. 68, ал. 1, т. 1/

-          трудов договор за изпитване /чл. 70, ал. 1 от КТ/

3. Директорът определя и продължителността на срока, стига да не надхвърля максималния – 3 год. По чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ

4. Трудов договор с пенсионер се сключва по общия ред на КТ

При наемане на пенсионер на трудов договор не се изисква разрешение от Бюрото по труда и няма ограничение по отношение на срока на договора

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ НА ТРУДОВИТЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ

 

 

1. След възникване на трудовите правоотношения с учители и служители, изменения в тях се допускат с писмено съгласие между страните съгласно чл. 119 от КТ

Трудовите договори и допълнителните споразумения към тях с учителите и служителите се оформя с изискванията по чл. 62, ал.1 и чл. 66 от КТ, като се посочи изрично щатната длъжност – при спазване на Инструкция № 2 на МОН за изискванията за заемане на длъжността “учител” съобразно придобитото образование, квалификация и правоспособност и Наредба № 4/14.08.1996 г. за определяне нормите на задължителната преподавателска работа на педагогическите кадри в системата на народната просвета.

Трудовите договори и допълнителни споразумения се подписват от двете страни в два екземпляра – по един за всяка от страните

 

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИТЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ

 

 

1. Общи положения

Прекратяването на трудовите правоотношения с учителските кадри и друг персонал се извършва по реда и условията на КТ при стриктно спазване.

1.1. Закрилата на чл. 333 в случаите по чл. 328, ал. 1, т. 2 /закриване на част от предприятието или съкращаване на щата/ал. 1, т. 3/ намаляване обема на работа/т. 5/ липса на качества за ефективно изпълнение на работа /т. 11/ промяна на изискванията за изпълнение на длъжността/, ако служителят не отговаря на тях, т. 12/ обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор / и чл. 330, ал. 2, т. 5 /дисциплинарно уволнение/

1.2. Изискванията при подбор по чл. 329 в случайте на чл. 328, ал. 1, т. 2 /закриване на част от предприятието или съкращаване на щата/ т. 3/ намаляване обема на работа

1.3. Изисването по чл. 139, ал. 1 в случайте по чл. 330, ал. 2 ,т. 5 /дисциплинарно уволнение/

 

РАЗДЕЛ IV

 

 

РАБОТНО ВРЕМЕ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПЕРСОНАЛА

 

 

            Работната седмица е петдневна с нормална продължителност на работното време до 40 часа.

 

 

 

Директор:

            1. Организира контрола и отговаря за цялостната дейност

            2. Спазва и прилага държавните образованелни изисквания

            3. Осигурява безопасни условия за възпитание, обучение и труд

            4. Прпедставлява институцията пред органи, организации и лица и сключва договори с юридически и физически лица по предмета на дейност в съответствие с предоставените му правомощия.

            5. Разпорежда се с бюджетни средства

            6. Осъществява дейности, свързани с управлението на човешките ресурси

            7. Награждава и наказва ученици, учители и служители по реда на Закона за народната просвета и по КТ

            8. Предлага служители за награди и отличия по реда на регионални, национални и международни програми.

            9. Организира приемането на деца и ученици и обучението и възпитанието им в съответствие с ДОИ

            10. Подписва и подпечатва личните карти на учениците и ученическите книжки, документите за приемането и преместването на учениците за завършен клас, за завършена степен на образование, съхранява печета на училището

            11. Подписва и подпечатва писма до родителите и настойниците, които не осигуряват присъствието на децата си в училище и сигнализира общината и РИО

            12. Контролира и отговаря за правилното водене и съхранение на задължителната документация /ЗДУ/ на училището и съхранява учебната документация

            13. Осигурява условия за здравно-профилактична дейност в училището

            14. Директорът на училището е председател на ПС и осигурява изпълнението на решенията му

 

Учители и възпитатели:

            Работното време е осем часа дневно. В рамките на работното време учителите са длъжни да бъдат в училище за изпълнение на нормата си преподавателска заетост, за участие в ПС, родителски срещи, методически сбирки, възпитателна дейност, консултации с ученици и други, както и за изпълнение нарежданията на директора.Възпитателите изпълняват задължителната норма преподавателска работа в рамките на шест астрономически часа както следва: от 11,30ч. до 17,30ч.

 

            След изпълнение на посочените задължения, учителите могат да бъдат извън училище за подготовка и самоподгатавка на учебния процес.

-          Планира подготовка на учебния процес и участва в планирането на дейности на училищно ниво

-          Провежда обучението в предметната област, в която обучава.

-          Изгражда общи знания, умения, отношение и ценности във всяка ученическа възраст и чрез всеки учебен предмет

-          Организира и провежда педагогическата си дейност в съответствие с изискванията определени в различни нормативни актове

-          Води установената училищна документация, свързана с неговата дейност

-          Носи отговорност за опазване живота и здравето на учениците по време на учебните занятия и при други учебни форми и дейности организирани от училището

-          Не нарушава правата и не накърнява личното достойнство на ученика

-          Съблюдавапрофесионалната и колегиалната етика

Класен ръководител:

- Отговоря за обучението и възпитанието на учениците в класа, провежда родителски срещи, поддържа контокт с учителите и своевременно ги уведомява за положителни прояви и допуснати нарушения.

-          Внася всички въпроси, които късаят паралелките на ПС

-          Следи за присъствието на учениците и изпраща уведомителни писма до родителите

-          До края на текущата седмица изнася и оформя отсъствията от изминалата седмица

-          Носи отговорност за верността, точността и реалността на подадените сведения

-          Отговарят за класните стаи,повереното им имущество и организират възстановяването на нанесените щети.

 

 

 

 

Дежурство на учителите:

Дежурният учител пристига в училище в 7.35 часа

-          Пише седмичното разписание в материалната книга, като попълва всички реквизити – учебният предмет, преподавател, отсъстващи учители за деня

-          Проверява подготвени ли са класните стаи за работа, проветрени ли са, почистени ли са черните дъски, забърсан ли е праха по масите и столовете на класните стаи.Има ли повреди в материалната база и настъпили ли са изменения за безопасните условия на труд /счупени ключове, контакти, оголени кабели, липса на осветление, незатоплени класни стаи/ . При неподготвени за работа класни стаи моли прислужника и учениците бързо да сторят пропуснатото. При особени нарушенвия уведомява директора.

-          Недопуска нарушаване на дисциплината в класните стаи и коридорите по време на междучасие, не допуска пушене в двора на училището

-          Контролира дежурните ученици по класовете

-          Напуска училището след биенето на последния звънец

-          Отговаря за нанесените щети по време на дежурството

 

Главен счетоводител:

Има осемчасов работен ден от 8 – 12 ч. и от 13:00-17:00 ч.

Ръководи:

-          финансово-счетоводната дейност

-          работата на служителите във финансово-счетоводния отдел

-          цялостната дейност по финансови въпроси

Отговаря:

-          за своевременно отчитане на МОЛ

-          за изготвяне на счетоводните отчети и баланса

-          за точното отчитане на разходите

-          за своевременно уреждане на сметните взаимоотношения с дебитори и кредитори

-          за уреждане взаимоотношенията с бюджета и банките

-          редовно извършване на инвентаризация

-          съхранява счетоводната документация и я предава на държавен архив

            -     оформя входящия и изходящия дневник

            -    организира и участва при отчитането на дейността  на стола

-          при изразходване на средствата за работната заплата

-          оформяне на личните досиета на работниците в училището

Непрекъснато следи новостите в областта на финансово-счетоводната дейност.

Касиер-домакин:

Има 8 часов работен ден от 8 до 12 и от 13:00-17,00

- Ръководи цялостната дейност в  стола на ОУ» Св.Св.Кирил и Методий»

- Контролира и отговаря за състоянието на повереното му имущество.

-  МОЛ е на стола и училището

- Спазва санитарно-хигиенните и противопожарни изисквания

- Снабдява училището със всички необходими материално технически средства, инвентар, документация.

- Отговорен е материално за имуществото в училищната сграда ,стола и двора.

-  Своевременно оформя РПВ съгласно нормативните документи

-   Оформя месечните отчети за изразходените материали

-   Оформя месечните отчети  за изразходените материали и

      продукти в стола  

-  Оформя документи при пенсиониране

-  Оформяне на документацията при временна неработоспособност

-  Изпълнява задълженията на длъжността машинопис

            -  Прибира и съхранява учебниците в края на учебната година

- В началото на учебната година предава с опис имуществото в класните стаи,кабинетите , работилниците и стола на съответните длъжностни лица и

в края на учебната година с протокол го приема обратно.

-  Грижи се за получаването,завеждането и изпращането на писма и други документи.

 

Огняр: 

            Има 8 часов работен ден.През зимния период от 6:00 до 14:00 часа.В изключителни случай при минусови температури  е на  ненормиран работен ден. През летния период от 8:00 часа до 12:00ч. и от 13:00ч. до 17:00 ч.

    Работи под ръководството на директора.

            Задължен е:

 

-

-          да се грижи за паровата инсталация и да я поддържа в изправност

-          да поддържа необходимата температура в училищната сграда

-          лично отговаря за опазване на инсталацията през дните с минусови температури

-          В периодите,когато не изпълнява задълженията си съгласно длъжностната характеристика ,помага на майстора и прислужниците за подържане на МТБ и района около училище

-          изпълнява съвестно задълженията си, записани в длъжностната

 

Чистачки:Работят на ІІ смени.

                    І смяна - от 6:00 до 12:00

                    ІІ смяна –от 11:00 до 17:00

                    дневна – от8:00до 11:00 и от 14:00до 17:00

     

-          Ежедневно почиства класните стаи,кабинетите,физкултурния салон стълбищата,коридорите,учителската стая,дирекцията и счетоводството и санитарните възли

-          Преди започването на часовете минава в класните стаи почиства и хлорира чиновете,шкафовете,бюрата и други.

-          Всяко междучасие забърсва  коридорите и стълбищата

-          Помага на дежурните учители в междучасията

-          Дежури на главния вход .Упътва родителите,който идват в училище и не допуска непознати лица в училище/ в дните когато няма охрана/

-          Почиства и поддържа около училището зелените площи и спортните площадки

 

Работник по ремонт и поддържане на ………

                 сутрин от 8,00 до 12,00ч.

                 след обяд от 13,00 до 17,00 ч.  

-          Ежедневно минава из класните стаи и следи за повреди  като своевременно ги отстранява

-          Помага на домакина за закупуване на материали ,необходими за ремонт

-          Помага на учителите по Труд и техника ,като изработва необходими помощни материали за часовете

-          Помага на чистачките,като дежури на главния вход

   / в дните когато няма охрана/

-          Помага на прислужниците  за поддържане на чистотата около училището и спортните площадки

-          Когато не може да извърши сам ремонта заедно с домакина търси други лица ,които да го извършат.

Охрана

-1 смяна- от6:00до 12:00

 

 

Обслужващ  персонал в столовата

                       - Освен основните задължения според длъжностната характеристика  изпълнява и други заповеди на Директора в периоди,когато не са заети с основните си задължения   в столовата

                      - няма право да разпространява информация свързана с вътрешно училищния живот                      

Училищен лекар

 

-          изпълнява задълженията си съгласно типова длъжностна характеристика

-          изпълнява график за работно време,както следва :

от 10:00 ч. до 14:00 ч.

 Охрана по труда:   Ганчо Борисов Ганчев     

-          инструктира учениците, контролира спазването на правилата за безопасни условия на възпитание, обучение и труд в района на училището и мероприятия организирани и провеждани от училищното ръководство

-          води, оформя и съхранява книгата за инструктаж

Секретар:               Красимира Ваньова


-          присъства редовно на заседанията на ПС

-          води точно и пълно протоколите от заседанията на ПС и родителски срещи

-          представя в 3-дневен срок протокол за заверка от директора

 

 

                                                              РАЗДЕЛ V

 

ПОЧИВКИ:

 

 

            Почивки за деня:

Чл. 151, т. 1от КТ работното време на учителите се прекъсва ос почивка между часовете /междучасие/ от 10 мин. и едно голямо междучасие от 15 мин. след първият учебен час.

            Чл.151, т. 3 от КТ – работодателят /директора/ осигурява на служителите и помощния персонал почивка за хранене през работното време, която не може да бъде по-малко от 30 мин.

            Чл. 153,  т. 2 от КТ – почивките не се включват в работното време.

            Седмична почивка:

            Чл. 153, т. 1 от КТ – при петдневна работна седмица учителите, служителите и помощния персонал имат право на седмична почивка в размер на два последователни дни, от които единият е неделя.В тези случай на учителите, служителите и помощния персонал се осигурява най-малко 48 часа непрекъсната седмична почивка.

            Чл. 153,  т. 4 от КТ – за положен извънреден труд в двата дни от седмичната почивка при подневно изчисляване на работното време учителите, служителите и помощния персонал имат право на увеличено заплащане на този труд и на непрекъсната почивка през следващата рабонта седмица в размер на не по-малко от 24 часа

            Празнични дни:

            Празничните дни за определени от чл. 154, т. 1 от КТ

 

ОТПУСКИ:

 

Учителите ползват платен годишен отпуск на основание чл. 155, т. 1 от КТ и чл. 125, т. 1 от НРВПО в размер на 48 работни дни.

Платеният год. отпуск се ползва през ваканцията като по изключение, когато важни причини налагат това, може да се ползва и през учебно време.

Работникът, учителят и служителят излизат в отпуск само след уважена молба, подадена най-малко 3 дни преди ползването му.

Всеки учител, служител или работник от помощния персонал, който има най-малко осем месеца трудов стаж придобива право да ползва платен годишен отпуск по чл. 155 и чл. 156 от КТ. Когато 8-месечният трудов стаж е придобит през първата година на работа имат право на платин годишен отпуск за същата година в пълен размер. За ползването на платен годишен отпуск през втората и следващата година не се изисква нов осеммесечен трудов стаж.

Учителите, които са постъпили на работа след започването на учебната година и до ваканцията нямат 8-месечен трудов стаж ползват за същата године платен отпуск по 4 работни дни за всеки прослужен месец.

По-големи размери на отпуските по чл. 155, чл. 156 от КТ могат да се уговарят в колективен трудов догор, както и страните на трудовите правоотношения.

Директорът, учителите и служителите следва стриктно да спазват разпоредбата на чл. 173, ал.1,  т.5 от КТ . Учителите и служителите са длъжни да ползват платения си годишен отпуск до края на учебната година, за която се отнася, което става с писмено волеизявление на учители и служители и писмено разрешение на директора.

В случай на отсъствие по болест, те уведомяват директора най-късно в деня на отсъствието. Болничният лист се представя три дни след издаването му.

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ VІ

 

 

Правила за вътрешния трудов ред:

            Чл. 181 Всеки работодател има право да издаде правилник за вътрешният трудов ред, който конкретизира правата и задърженията на учителите служителите и помощният персонал и урежда организацията на труда в училището.

Дисциплинарна отговорност – нарушения на трудовата дисциплина


            Чл. 186 от КТ – виновното неизпълнение на трудовите задължения е нарушение на трудовата дисциплина.Нарушителят се наказва с предвидените в КТ дисциплинарни наказания

Видове нарушения на трудовата дисциплина:

            Съгласно чл. 187 от КТ нарушенията на трудовата дисциплина са:

1.       Закъснение, преждевременно напускане на работа, неявяване на работа или неуплътняване на работното време.

2.       Явяване на учители, служители и помощтен персонал в състояние,което не му позволява да изпълнява служебните си задължения

3.       Неизпълнение на възложена работа

4.       Неспазване правилата на здравословни и безопасни условия на труд

5.       Неизпълнение на законните нареждания на работодателя

6.       Злоупотреба с доверието и оронване на доброто име на училището и разпространяване на клевети и лъжи по негов адрес

7.       Неизпълнение на други трудови задължения, предвидени в правилника за вътрешние трудов ред, в колективния догор или определени при възникваането на трудовото правоотношение

Видове дисциплинарни наказания:

            Съгласно чл. 188 от КТ дисциплинарните наказания са:

1.      Забележка

2.      Предупреждение за уволнение

3.      Уволниние

Съгласно чл. 189, т.1 от КТ при определяне на дисциплинарното наказание се вземат предвид тежестта на нарушението, обстоятелствата при които е извършено, както и поведението на учители, служители и помощен персонал.

Съгласно чл. 189, т.2 – за едно и също нарушение на трудовата дисциплина може да се наложи само едно дисциплинарно наказание

Дисциплинарно уволнение

            Съгласно чл. 190 от КТ може да се налага за:

1.      Три закъснения или преждевременни напускания на работа в един календарен месец всяко от които е не по-малко от един час

2.      Безпричинно неявяване на работа в течение на два последователни работни дни

3.      Системни нарушения на трудовата дисциплина

4.      Злоупотреба с доверието на работодателя

5.      Други тежки нарушения на трудовата дисциплина

Съгласно чл. 192, т. 1 от КТ дисциплинарните наказания се налагат от работодателя или от определено от него лице или др. орган

Съгласно чл. 193, т. 1 от КТ – работодателя е длъжен преди налагане на дисциплинарното наказание да изслуша провинилият се или да приеме писмените му обяснения, да събере и оцени посочените доказателства.

Съгласно чл. 193, т. 2 от КТ – когато работодателя предварително не е изслушал провинилият се или не е приел писмените му обяснения, съдът отменя дисциплиналното наказание, без да разгрежда спора по същество

Съгласно чл. 193, т. 3 от КТ – разпоредбите не се прилагат, когато обясненията на провинилият се не са били изслушани или дадени по негова  вина.

Съгласно чл.194, т. 1 от КТ – дисциплиналните наказания се налагат не по-къно от 2 месеца от откриване на нарушението и не по-късно от една година и започват да текат от датата на връчвмане на писмената заповед.

Съгласно чл. 195, т. 1 от КТ – дисциплинарното наказание се налага с мотивирана писмена заповед и се връчва срещу подпис на провинилият се като се отбелязва датата на връчването. При невъзможност заповедта да бъде връчена на провинентият, работодателят я изпраща с препоръчано писмо с обратна разписка като наказанието започва да тече от датата, когато е изпранена с препоръчаното писмо с обратна разписка.

Съгласно чл. 197, т. 1 от КТ дисциплинарните наказания се заличават с изтичане на една година от налагането им, имат действие и занапред и не е основание за възстановяване на провинилият се на предишната му работа.

Според чл. 198, т. 1 от КТ – дисциплиналните наказания могат да бъдат заличени от работодателя преди изтичане на срока, ако провинилият се не е извършил други провинения.Заличаването има действие и занапред и се извършва с мотивирана писмена заповед, която се връчва на наказания.

Според чл. 199 от КТ – рабатадателя има право да отстрани временно от работа учителя, служителя или работника от помощния персонол, когато те се явяват на работа в състояние, което не им позволява да изпълняват трудовите си задължения, като отстраняването продължава докато възстановят годността си да изпълняват определените им трудови задължения. През този период от време те не получават трудово възнаграждение.

 

РАЗДЕЛ VІ

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ:

 

 

1.      Учителят е длъжен да повишава професионалната си квалификация съгласно чл. 128, т. 5 от ППЗНП

2.      Средствата за повишаване на професионалната квалификация на учителите се осигурява от държавния бюджет, ако се въвеждат нови или се променят съществуващите ДОИ, чл. 131 от ППЗНП , изменение в ДВ бр. 33 от 2003 г.

3.1. Страните по трудовото правоотношение могат да сключат договор за повишаване на квалификацията на работника или служителя или за придобиване на квалификация по др. професия или специалност /преквалификация/

3.2.  С договора по предходната алинея се определят:

А/ професията и специалността, по която работника или служителя ще се обучават

Б/ мястото, формата и времето на обучинието, съгласно чл. 123, т. 4 от КТ.

            Съгласно чл. 235 от КТ договор за повишаване на квалификацията или за преквалификация може да се сключва между работодател и лице, което се подготвя за работа при работодателя след завършване на обучението

            Съгласно чл. 236 от КТ всяка от страните може с писмено заявление до другата страна да прекрати договора по тази глава преди изтичане срока на обучението:

            - поради виновно неизпълнение на задълженията на другата страна, като даде на неизправната страна подходящ срок за изпълнение.

            - в други случаи, уговорени в договора

            4. Училището дава възможност на учителите да повишават професионалната си квалификация, както чрез организирани форми на обучение, така и чрез самостоятелна подготовка

 

РАЗДЕЛ VIІ

 

 

ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ:

 

 

1.      Сградата и района на училището се охраняват от помощният персонал и работещите по програмата за временна трудова заетост.

2.      В сградата на училището могат да влизат външни лица само срещу представен документ за самоличност. Посещенията се отразяват в дневник, определен за тази цел

3.      Абсолютно се забранява достъпа на лица в нетрезво състояние и неприличен външен вид

 

РАЗДЕЛ VІІІ

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

1.      Учителите могат да събират пари за организиране на :

-          екскурзии,туристически походи,летен и зимен отдих;

-          колективно посещение на кино,театър,опера,концерти и др.

-          балове и тържества;

-          застраховки и закупуване на учебни помагала;

-          за дейности определени с решение на УС и УН;

                 2.  Настоящия  правилник може да се променя след неговото утвърждаване при необходимост или промяна в нормативни документи ,свързани с дейността в образованието.

 

 

                   Приет на общо събрание на колектива с Протокол №. 1 от 13.09.2012 и утвърден със заповед на   Директора     16    от 20.09.2012г.         

 

 

 

 

                                                                                  Директор:....................

                                                                                              / Й.Димитрова /

 

                                                                                  

0 коментара:

Публикуване на коментар

показвания

Яндекс.Метрика